พิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อการสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสาร ในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2565”

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร คนที่ 58 เป็นประธานเปิด “การอบรมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อการสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสาร ในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2565 ” ณโรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมี นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 กล่าวต้อนรับ จากนั้น นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 35 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

โครงการฯนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนให้ความรู้ ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข่ายสื่อสารวิทยุคมในการปฏิบัติงาน
การอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง
-การบริหารจัดการเหตุภัยพิบัติ และเหตุฉุกเฉิน
-กฎหมาย/ระเบียบสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

  • การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุฯส่วนตัวร่วมข่ายฯ
  • บทบาทหน้าที่สำนักงาน กสทช./ส่วนภูมิภาค/หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
  • การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสื่อสารในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
    -และแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ซักซ้อมดำเนินการซ้อมแผน โครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และภัยพิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานวิทยุสมัครเล่น กู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยงานอื่นๆ รวม 135 คน

ภาพข่าว:สุทีป ฟักนิล

กนกวรรณ (ผ่านเลนส์ 3901) ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตร รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link