สสจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมวิชาการระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๕
“ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิวิถีใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๖”

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้
นายสิริเกียรติ เตชะมนูญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี ปี ๒๕๖๕ “ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิวิถีใหม่ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ๒๕๖๖” ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนางอัญชลี มงกุฎทอง นางสาวธนัญชนก ฉ่ำเย็นอุรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง บุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๖ ให้การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดปราจีนบุรี มีการขับเคลื่อน นโยบายสู่การปฏิบัติได้ชัดเจน ก้าวทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพวิถีใหม่ มีเครือข่ายทำงานร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบโล่เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ผู้ที่ทำคุณงามความดี ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ ระดับ ๕ ดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณภาพ ๕ ดาว PLUS โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่น ระดับจังหวัด หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด รวมทั้ง รางวัล “ภาพประทับใจ ชาวสาธารณสุขไทย หัวใจไม่ย่อท้อ”

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี /นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: