ลพบุรี พิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี


ลพบุรี พิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
ณ อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี หลังใหม่ ช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ ณ บริเวณลานด้านหน้า ภ.จว.ลพบุรี
ผู้มีเกียรติ ข้าราชการตำรวจ พร้อม ณ บริเวณพิธีสงฆ์

เวลา 10.15 น.
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผวจ.ลพบุรี ประธาน กต.ตร.จว.ลพบุรี เดินทางมาถึง ภ.จ’
วางพวงมาลัย หน้ารูปปั้น พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

จากนั้น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ประธาน กต.ตร.จว.ลพบุรี ประธานในพิธี
และคณะ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาถึงบริเวณพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร
ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงย์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย

จากนั้นพิธีกรเชิญประธานในพิธี ประจำแท่นประธาน
พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กล่าวรายงาน
ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 เป็น
กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มีหัวหน้าหน่วยงานระดับผู้กำกับการ เป็น
ผู้บังคับบัญชา
พ.ศ.2532 กำหนดแบ่ง กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ออกเป็น
เขต โดยแบ่งเป็น 2 เขต พร้อมยกฐานะให้เทียบเท่า กองบังคับการ เรียกชื่อหน่วยงานว่า
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เขต – และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เขต 2 มีหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับ รองผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา
พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22) ปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจใหม่ เป็นผลให้ตำรวจภูธร
จังหวัดลพบุรี เขต 2 ถูกยุบเลิกไป และให้เรียกชื่อใหม่ว่า ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดลพบุรี รวม 21 สถานี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2537 / เป็นต้นมา
พ.ศ.2538 กรมตำรวจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขึ้นใหม่ มีหัวหน้าหน่วยงานระดับ ผู้บังคับการ เป็นผู้บังคับบัญชา มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

เนื่องจากอาคารที่ทำการของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / เป็นอาคารหลังเก่า ที่ทำการเริ่มคับแคบ / และชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน / ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก / ในการให้บริการอย่างเต็มที่ / จึงได้เสนอของบประมาณใน
การก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ / ในปีงบประมาณ 2564 / รวมเนื้อที่ใช้สอย 2,250
ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้าง / เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 / แล้วเสร็จในวันที่ 14 มีนาคม
2565 / อาคารหลังดังกล่าว เป็นอาคาร 3 ชั้น ได้แบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงาน ของ
ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัด
ลพบุรี และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ / เพื่อให้บริการประชาชน ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
ประธานในพิธี กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี
เปิดเพลงมหาฤกษ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา พระครูภาวนาโสภณ ประธานฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายอาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี และ
ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ประธาน กต.ตร.จว.ลพบุรี มอบโล่ให้กับผู้มีอุปการคุณ
ในการปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.จว.ลพบุรี หลังใหม่

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ประธาน กต.ตร.จว.ลพบุรี มอบของที่ระลึกให้
พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1 ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผบช.สงป. (ผู้บัญชาการสำนักงาน
งบประมาณและการเงิน)

พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกาญจนา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี มอบของที่ระลึก ให้แก่ นายนิวัฒน์
รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ประธาน กต.ตร.จว.ลพบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งไปดำรง
ตำแหน่ง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน และเยี่ยมชมอาคารที่
ประธานในพิธีพร้อมคณะ และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

สนอง แท่นสูงเนิน
นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำ จ.ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link