กทม.กำชับแนวทางจัดการชุมนุมที่ลานคนเมืองในช่วงประชุม APEC 2022 พร้อมดูแลความปลอดภัยสถานที่โดยรอบ

กทม.กำชับแนวทางจัดการชุมนุมที่ลานคนเมืองในช่วงประชุม APEC 2022 พร้อมดูแลความปลอดภัยสถานที่โดยรอบ

          นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการขอใช้พื้นที่ลานคนเมืองจัดการชุมนุมช่วงการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 2022 ในวันที่ 16 - 18 พ.ย.2565 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการร้องขอการสนับสนุนจากผู้ชุมนุมทางการเมือง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาล (สน.) สำราญราษฎร์ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งเรื่องความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุม การดูแลทรัพย์สินของทางราชการ การใช้เสียงในระดับและช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้แทนกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าชี้แจงและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในช่วงที่จัดการชุมนุม สำนักงานเขตฯ จะจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ 20 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักเทศกิจมาประจำโดยรอบพื้นที่ลานคนเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ หากมีการใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อชักจูงคนเข้าร่วมทำกิจกรรมชุมนุมสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หากพบว่ามีการใช้เสียงดังจนก่อความรำคาญแก่ประชาชน หรือมีการกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน จะใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ใช้เสียง หรือผู้ควบคุมเสียงลดระดับเสียงลง หรือให้หยุดการโฆษณาแล้วแต่กรณี        นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้จัดการชุมนุม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดการชุมนุมในวันที่ 16 - 18 พ.ย.65 บริเวณลานเมือง ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ขณะเดียวกันได้แจ้งสำนักงานเขตที่มีพื้นที่ประกาศอนุญาตให้จัดการชุมนุม 7 แห่ง เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

        สำหรับการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างการประชุม APEC 2022 ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นผู้ประสานการปฏิบัติระหว่าง กทม.และหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสถานการณ์ โดยจัดผู้ปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่บริเวณโดยรอบ ประกอบด้วย กองอำนวยการร่วมสำนักงานสำรวจแห่งชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โรงแรมที่พัก ที่พำนักของบุคคลสำคัญ จำนวน ๒๑ แห่ง ๆ ละ ๒ ผลัด ผลัดละ ๕ นาย รวม ๒๑๐ นาย/วัน สวนป่าเบญจกิติ จำนวน ๒ ผลัด ผลัดละ ๓๐ นาย รวม ๖๐ นาย/วัน ส่วนสำนักงานเขตที่มีสถานที่จัดการประชุม จัดกิจกรรม โรงแรมที่พักที่พำนัก ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจกว่า ๕๐๐ นาย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หน่วยงานร่วมปฏิบัติประสานมา นอกจากนั้น ยังได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) บรรยายให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส การแจ้งข่าว และสอนเทคนิคการสังเกตบุคคล วัตถุต้องสงสัย และสอนเทคนิคต่าง ๆ การจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย ยานพาหนะ และการแจ้งเหตุ เพื่อสนับสนุนการประชุม APEC 2022 แก่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาการประชุม APEC 2022 ในส่วนของ กทม. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในภารกิจที่ กทม.ได้รับมอบหมายทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: