การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะจังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษา แผนกธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยมีพระครูปุญฺญกิจธำรง เจ้าอาวาสวัดโคกงาม ประธานอำนวยการสนามสอบที่ 3 อำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน พระอธิการสมเกียรติ์ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระอธิการอังครัช จารุโภ เจ้าอาวาสวัดหนองบัว พระอธิการบุญมั่น สิริธโร เจ้าอาวาสวัดสุนทรเทพมุนี พระอธิการลิขิต ยโสธโร จร.หนองคล้า เป็นคณะกรรมการควบคุมสนามสอบ นายธนชาต เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ครูผู้ประสานงานการสอบ วัตถุประสงค์ ในการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักหลักธรรมในพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาให้ยืนหยัดถาวรในอนาคตการณ์สืบไป

สำหรับสนามสอบโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 397 คน 10โรงเรียน เป็นโรงเรียนในกลุ่มบ้านหมอบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ในการนี้นายสมภพ บางเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ประธานกลุ่มบ้านหมอบูรพา นายกฤตนน กุศลส่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) และนายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ด้วย


นายสมภพ พิมมะศร 0917754251

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: