มุกดาหารจัดโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย

มุกดาหารจัดโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 360 คน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 จำนวน 84 คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เข้าร่วมเปิดโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารมโนรมย์
แพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังพบมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้บริการวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขมีการประชุมมอบนโยบายเร่งรัดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “รวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย”

แพทย์หญิงกันตินันท์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมุกดาหารได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทุกคน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนในระดับตำบลและหมู่บ้าน จึงได้จัดทำโครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 รวมถึงกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จำนวน 459 คน ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 99.78 เข็ม 2 ร้อยละ 99.13 เข็ม 3 ร้อยละ 82.79 เข็ม 4 ร้อยละ 24.18 เข็ม 5 ร้อยละ 0.44 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเสี่ยงสูงให้มีความครอบคลุมจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น และลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: