ปราจีนบุรี ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย

วันที่ 27 พย.65 ณ ลานสหกรณ์การเกษตรประจันตคาม สาขากบินทร์บุรี ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียน สส.พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2566 จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันทั้งภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะถนนหนทางสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อบต.ย่านรี มีหน้าที่ด้านหนึ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลย่านรี จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2566 ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น

อบต.ย่านรี ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยหน่วยวิษณุ (ใต้39-00) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและรถความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรี ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานลูกจ้างประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ ให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิงเบื้องต้น โดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมฝึกอบรม 30 คน โดยสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยหน่วยวิษณุ (ใต้ 39-00) จำลองเหตุการณ์ดับเพลิงต่างๆ

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: