ศรีสะเกษ รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมี ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ปกครองและเด็กผู้พิการ จำนวน 168 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทย เพื่อให้เด็กผู้พิการได้แสดงศักยภาพตามความสามารถ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษด้วย

ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่ได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ที่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมและมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลางให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่ง”ความสามารถตามศักยภาพแต่ละบุคคล ดังพระคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 ความว่า “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของสังคมไทย ซึ่งจะเติบโตมาแทนที่ผู้ใหญ่ผู้กำลังร่วงโรยสู่วัยชราในไม่ช้า ถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีสติปัญญาไม่เฉียบแหลม มีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจอ่อนแอ ย่อมไม่อาจทำหน้าที่รับภาระของชาติบ้านเมืองในอนาคตได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ การกระทำตนให้ห่างพ้นจากฎยันตรายที่อาจบั่นทอนสุขภาวะจึงเป็นหน้าที่สำคัญของเด็กๆ ทุกคน รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเด็กก็ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ให้เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วย และนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก 2566 ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” จากความสำคัญที่กล่าวมาในข้างต้นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ 2566 ขึ้น

ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: