จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงแงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายบันดาร สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงแงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมี นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ปัจจุบันมี นักเรียน นักศึกษา จบการศึกษาแล้วตกงาน และว่างงานเป็นจำนวนมากทั้ง ๆ ที่สถานประกอบการขาดแคลนแรงงาน สาเหตุที่สำคัญคือผู้จบการศึกษาในขณะนี้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้นโยบายการพัฒนาประเทศที่สำคัญซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพโดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยประกอบกับปัญหาการว่างงานยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ฉะนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวควรแก้ทั้งระบบ โดยเฉพาะครูแนะแนวอาชีพซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา มากที่สุดต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนให้เป็นครูแนะแนวอาชีพ โดยต้องมีองค์ความรู้ ที่ทันสมัย ก้าวทันความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และต้องรู้เรื่องของอาชีพทั้งระบบ และข่าวสารตลาดแรงงาน รวมถึงวิธีการและความรู้ใหม่ ๆ ในยุคที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และขอชื่นชมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พยายามขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาการว่างงานทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้า​ศูนย์ข่าว​ เรื่อง​จริง​ผ่าน​เลนส์​ สุราษฎร์​ธานี​ / รายงาน

คุณ​ณรงค์​ชัย​ ช​ลา​ลักษ์

ปชส.สฎ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: