ลพบุรี ผวจ.ลพบุรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ลพบุรี ผวจ.ลพบุรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนหน่วยงาน ศาล หทาร ตำรวจ และข้าราชการ วางพาพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ที่ชาญฉลาด จะเห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ทรงมีพระเมตตา เอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาราษฏร์ ให้มีการประกอบอาชีพอย่างเสรี ทรงยกเลิกจังกอบ ทรงให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงเป็นผู้มีนโยบายกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงสนับสนุนทำนุบำรุงพระพทุธศาสนาดังปรากฏหลักฐานว่า ทรงจัดสร้างพระอารามทั้งในและนอกราชธานี รวมทั้งทรงสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและการสร้างศาสนวัตถุอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายลือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบความเป็นมาของชาติบ้านเมืองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ นักแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
ซึ่งวันที่ 17 มกราคมของทุกปีถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งได้ปรากฎเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธี.

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวนสพ.เรื่องจริงผ่านเลส์ ประจำจังหวัดลพบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี-ภาพ/ข่าว

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: