ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ปี2566

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ปี2566
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายนพ พงษ์ผลาติศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ปี2566 โดยมี น.ส.วราลักษณ์ จำปาขีด นายก อบต.ซำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแทง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.ซำ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 ในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล การจับรางวัล -การวาดภาพระบายสี การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ -กิจกรรมระบายสีตุ๊กตาจากปูนปลาสเตอร์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแคน กิจกรรมสอยดาวสาวเดือน ตอบปัญหา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง กิจกรรมเกมส์ปาเป้า การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแทงวิทยา -กิจกรรมโยนห่วงใส่ขวด(ห่วงหรรษา) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำ กิจกรรมแตะบอลเข้าประตู การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กเล็กจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านแทง และกิจกรรมจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยการมีจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็ก และเพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: