คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU ทางวิชาการร่วมกับ บ.สยามคอมเพรสเซอร์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ MOU ทางวิชาการร่วมกับ บ.สยามคอมเพรสเซอร์ฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมาโมรุ ชิโยโนบุ และ นายขจรศักดิ์ สุวัฒน์ธนากร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายไพศาล ประจันพาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงนามเป็นพยาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) ระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เรียกว่า “งานโครงการ” โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2568 และมีขอบเขตความร่วมมือทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน และสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย โดยร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนาประชุมวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: