ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุวชิรธรรมโมลี พุทธสถานอารยเกษตร วัดป่าศรีแสงธรรม

ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมธาตุวชิรธรรมโมลี พุทธสถานอารยเกษตร วัดป่าศรีแสงธรรม
พระปัญญาวชิรโมลี นพพร (พระครูวิมลปัญญาคุณ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเสาเข็ม พิธีวางศิลาฤกษ์ พระบรมธาตุวชิรธรรมโมลี พุทธสถานอารยเกษตร วัดป่าศรีแสงธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2566
พระปัญญาวชิรโมลี นพพร เปิดเผยว่า ทีมสำรวจจากกรมโยธา ฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างพระบรมธาตุวชิรธรรมโมลี พุทธสถานอารยเกษตร ที่วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งพุทธสถานในแปลงพุทธอารยเกษตรที่จะก่อสร้างขึ้นนี้ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ และผังเมือง ที่จะผสมผสานพระพุทธศาสนา และพลังงาน กับการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในทุกระดับ และทุกมิติ
การออกแบบเพื่อให้เชื่อมโยง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีพุทธสถานอารยเกษตรคอยขับเคลื่อนความเจริญบนพื้นฐานของปรัชญาพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม เอาศาสนสถานที่สำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้สักการะบูชา ระลึกนึกถึงพระปัญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ ที่มีต่อหมู่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ
ภายในพระบรมธาตุฯ มี พระพุทธวชิรโมลี (พระพุทธโพชฌงค์) เป็นพระประธานหน้าตักขนาด 30 นิ้ว แกะสลักจากหินสะเก็ดดาว ปางนาคปรก 7 เศียร หมายถึงหลักธรรมะโพชฌงค์ 7 ประการ ที่นิยมสวดให้คนเจ็บไข้ได้ป่วย คนไม่สบายก็หายได้เหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลที่พระอรหันต์สาวกท่านอาพาธพระบรมศาสดาให้สวดบทนี้อาการอาพาธท่านก็หายจากการพิจารณาธรรมอันแยบคาย คนไทยจึงนิยมสวดต่อชะตาอายุให้กับผู้ป่วย และอีกอันคือสัปปุริสธรรม 7 คือธรรมเพื่อการพัฒนาไปสู่อารยะ

และโดยรอบเจดีย์ มีบูรพาจารย์พระอริยสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล มีหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นบูรพาจารย์แห่งเมืองอุบลฯ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ และครูบาอาจารย์อื่น รวม 8 องค์อยู่รายรอบเจดีย์
ส่วนบริเวณรอบฐานพระบรมธาตุ เป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่สำคัญ ๆ หรือพระอัครสาวกอื่น ๆ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นเครื่องเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อยกระดับจิตใจของคนให้ห่างไกลจากกิเลสน้อยใหญ่ด้วยธรรมะภาคปฏิบัติคือทำมากกว่าพูดจึงเป็นธรรมะ
ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน และท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระบรมธาตุวชิรธรรมโมลี ณ พุทธสถานอารยเกษตร วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคได้ที่ บัญชี “วัดป่าศรีแสงธรรม” ธ.กรุงไทย สาขา โขงเจียม เลขบัญชี 338 041 8374 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดป่าศรีแสงธรรม หรือที่ พระปัญญาวชิรโมลี โทร. 086 233 1345 ได้ทุกวัน

ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: