ศรีสะเกษ !! พ่อเมืองศรีสะเกษรวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ที่บริเวณหาดนางเหงา ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีนายอิทธิพล สุยะลา นายอำเภอกันทรารมย์ นางพจนีย์ ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ นายชัยทัด เคนสี ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 22 อำเภอ สมาชิกชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน จาก 22 อำเภอ การกล่าวคำปฏิญาณตนของ อช/ผู้นำ อช. จังหวัดศรีสะเกษ การมอบประกาศเกียรติคุณ อช./ผู้นำ อช. ดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรม OTOP Mobile จากเครื่อข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และการดำเนินชีวิตของประชาชนต่อไป
นางพจนีย์ ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตอาสา มีความเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในระดับหมู่บ้าน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในระดับตำบล โดยอาสาสมัครเข้ามาพัฒนาชุมชนตนเอง ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยการสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบภารกิจให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีความเข้มแข็งทั้ง 3 มิติ (ด้านความมั่นคง ด้านความมั่งคั่งและด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีการพัฒนาทั้ง 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชนโดยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และพัฒนาศักยภาพ อช./ผู้นำ อช. ให้มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการดำเนินชีวิตของประชาชนต่อไปข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: