รองนายก อบจ.มุกดาหาร นำคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่ อ.ดอนตาล

รองนายก อบจ.มุกดาหาร นำคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่ อ.ดอนตาล

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวสมร เชิดโกทา รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอดอนตาล จำนวน 13 แห่ง หลังจากได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, บุคคลากร, เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และ อสม.ในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา การสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนการเตรียมพร้อมในการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินงาน จัดหาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน มาเพิ่มเติม เพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งในแต่ละแห่งยังพบว่ามีปัญหาอยู่ในหลายเรื่อง

ณ ปัจจุบันนี้ สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ก็จะเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินงานเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ตลอดจน การบริหารงานในด้านต่างๆ สิทธิสวัสดิการ ของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: