นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 กิโลกรัม สนับสนุนหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 66

นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 กิโลกรัม สนับสนุนหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 66

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จัดซื้อข้าวหอมหัวบอน จำนวน 503 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นรางวัลนาวากาชาด ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมหัวบอนในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลคลองไทรยั่งยืน โดยนายเอกชัย สโมสร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร ที่ตั้งกลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 086-2698214

นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ได้จัดหาพันธุ์ข้าวหอมหัวบอนจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชัยบุรี และส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอท่าฉางปลูกเสริมในแปลงยางพาราที่โคนและปลูกยางในปีแรก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารที่มีความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: