อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลฯ( ก.ช.ภ.จ.อบ.) คาดว่า โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้

25 ม.ค.66) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธียังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี ( ก.ช.ภ.จ.อบ.)ครั้งที่ 2/2566 โดยประชุมติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และการขอรับการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยจังหวัดอุบลราชธานี และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบธารณภัย/ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
โดยที่ประชุมเห็นชอบ ให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565 น้ำท่วมขัง ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เบื้องต้นได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ ( ก.ช.ภ.อ.) จำนวน 13 อำเภอ 48 ตำบล 389 หมู่บ้าน 29 ชุมชน ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง 11,942 ครัวเรือน วงเงินขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 45,127,000 บาท (สี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
สำหรับการการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ตั้งแต่ 1 วัน ( 24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 3 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) กรณีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 7,000 บาท ( เจ็ดพันบาทถ้วน) และที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกิน 60 วันขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือน ละ 9,000 บาท ( เก้าพันบาทถ้วน)
โดยผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จะได้รับโอนเงินผ่าระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13 หลัก ไว้กับบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: