ราชบุรี – เริ่มแล้ว! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

ราชบุรี – เริ่มแล้ว! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

เริ่มอย่างเป็นทางการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 25 ม.ค.66 จ.ราชบุรี เปิดอย่างเป็นทางการกับงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ จ.ราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 25-27 มกราคม 2566 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

โดยพิธีเปิดมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่วนราชการ คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี โอกาสนี้จังหวัดราชบุรีได้มอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 แก่จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

สำหรับงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในนามกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ทักษะชีวิต

โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแข่งขันให้เป็นปัจจุบัน ไม่เน้นที่การแพ้ ชนะ แต่เน้นการพัฒนา การแสดงออกให้เต็มกำลัง ให้เกียรติกับตนเอง และเพื่อนที่ร่วมกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค และการส่งเสริม SOFT POWER ในบริบทของแต่ละท้องถิ่น ผ่านการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอนิทรรศการที่มีชีวิต

ทั้งนี้มีโรงเรียนทุกสังกัด ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 72 เขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ใน 27 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: