อุบลฯจัดอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กลุ่มเป้าหมายจาก 6 จังหวัด

อุบลฯจัดอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กลุ่มเป้าหมายจาก 6 จังหวัด
วันนี้ ( 2 ก.พ.66 ) เวลา 12.30 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี” ผลิดปุ๋ยหมักแห้ง ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาควิชาการ ผู้นำภาคเอกชน และหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จาก 6 จังหวัด 10 อำเภอ จำนวน 100 คน
การอบรมตามโครงการฯ รุ่นที่ 3 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมมาจากอำเภอตระการพืชผล อำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอปรางกู่ อำเภอเบญจลักษณ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link