ผวจ.อุบลฯ มอบแนวทางปฎิบัติราชการ แก่ หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผวจ.อุบลฯ มอบแนวทางปฎิบัติราชการ แก่ หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้สื่อข่าวราวยงานว่า เมื่อวานนี้ ( 2 ม.ค.66 ) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอเขมราฐ และอำเภอนาตาล ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ในช่วงเช้า และห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล ในช่วงบ่าย โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติราชการ กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขมราฐ และอำเภอนาตาล
ในการประชุมครั้งนี้ นายอำเภอเขมราฐ และนายอำเภอนาตาล ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอบรรยายสรุปข้อมูลอำเภอ แหล่งท่องเที่ยว และผลการดำเนินงานของอำเภอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบนแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน การปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรักในสถาบันโดยเฉพาะให้กับเด็กและเยาวชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะให้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทาง สร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม ช่วยสอดส่องดูแล โดยเฉพาะอำเภอเขมราฐ และอำเภอนาตาล ที่เป็นพื้นที่ชายแดน ให้ใช้กลไก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ.ซึ่งมีความใกล้ชิดและช่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ได้มาก และส่งเสริม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ส่งเสริม โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 การทำแนวกั้นไฟ ในพื้นที่ป่าชุมชน งดการเผา ลดการก่อเกิดฝุ่นมลพิษ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม ก่อสร้างในครัวเรือน

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link