พลัง บวร พลังศรัทธา ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พลัง บวร พลังศรัทธา ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันนี้ นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวานนี้ ( 3 ก.พ. 66 ) ณ วัดป่ามหาธีราจารย์ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน และ7 ภาคีเครือข่าย ทีมอำเภอ (D-CAST) สร้างความความเข้าใจทีมตำบล (T-CAST) และจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของแต่ละตำบล จำนวน 18 ตำบลๆละ 10 รูป/คน รวม 180 รูป/คน เพื่อเข้าใจในร่างแผนงาน โครงการ กิจกรรม และนำไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพี่น้องชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และจะได้สรุปเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝ่ายเข้าใจ สามารถเข้าถึง และพัฒนาร่วมกันได้จริง
ในการนี้ พระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน นำรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล 18 ตำบล เข้าร่วมสร้างความความเข้าใจทีมตำบล (T-CAST) และจัดทำแผนขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของแต่ละตำบล
ในส่วนภาควิชาการ ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพป.อบ.1 นำคณะศึกษานิเทศ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอเขื่องในเข้าร่วม จำนวน 71 แห่ง เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนร่วมกับทางอำเภอเขื่องใน และโรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) ได้นำครู นักเรียน มาแสดงรำวงมหาดไทยก่อนการประชุมด้วย
ในโอกาสเดียวกันนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมจัดกระบวนการ การทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งอำนวยความสะดวกเรื่องอาคาร สถานที่ และให้เจ้าหน้าที่ นำเผือก นำมัน จากหัวคันนาทองคำ โคก หนอง นา มาทำเป็นอาหารว่างให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี /ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link