ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สายวังหิน-ขุขันธ์ ตอน 2

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สายวังหิน-ขุขันธ์ ตอน 2
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สายวังหิน-ขุขันธ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.35+000 – กม.47+000 ระยะทาง 12.000 กิโลเมตร โดยมีนายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผอ.แขวงทางศรีสะเกษ ที่ 1 นายไพรัตน์ นวลประสพ รอง ผอ.แขวงทางศรีสะเกษ ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับและเปิดโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้การคมนาคมขนส่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรรงข่ายตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษและภายในภูมิภาคและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผอ.แขวงทางศรีสะเกษ ที่ 1 กล่าวว่า ตามที่กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างทาง หลวงหมายเลข 220 สายอำเภอวังหิน – อำเภอขุขันธ์ ตอน 2 วงเงินงบประมาณ 520 ล้านบาท เป็นงานทางหลวง 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยกหรือแบบดินถม (Raised Median) และเกาะกลางแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.35+000 บริเวณบ้านสวงษ์ ตำบลหัวเสือ อำเภอยุขันธ์ จุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.47+000 บริเวณหน้าสำนักงานหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร รวมระยะเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน 720 วัน ออกแบบการก่อสร้างโดยสำนักสำรวจและออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 โดยกรมทางหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างรวมถึงการให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบที่อาจเกิดสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น บริเวณสองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link