จ.อุบลฯ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

จ.อุบลฯ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
วันนี้ ( 10 ก.พ.66 ) นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวานนี้ ( 9 ก.พ.66 ) เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเจตต์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัด ภาคเอกชน นำงานในความรับผิดชอบออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการแผนออกปฏิบัติในคราวเดียวกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุบลราซธานี เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ความเป็นอยู่ ตลอดจน ความต้องการของประชาชนโดยตรง และมอบสิ่งของเยี่ยมเยือนผู้ยากไร้หรือ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไป รับทราบ และนำปัญหาของประชาชนมาแก้ไขได้ทันท่วงที ณ โรงเรียนสหธาตุศึกษา หมู่ที่ 3 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน นางสาวจุฑาภรณ์ สมศรี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอภิรักษ์ นามบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ธีรพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเขื่องใน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมดังนี้ 1. ให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการทางการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก ให้สุขศึกษาและตรวจคัดกรองโรค 2. บริการประชาชนอื่น ๆ ได้แก่ บริการตัดผม บริการจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 3. กิจกรรมบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 4. มอบเข็ม(พอ.สว.) 5. มอบอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียน จำนวน 1 ชุด 6. มอบยาสามัญประจำบ้าน แก่ตัวแทนผู้นำชุมชน จำนวน 10 ชุด 7. มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน จำนวน 20 ทุน (จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 8. มอบถุงยังชีพ แก่ประชาชน จำนวน 40 ชุด (จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี) 9. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ออกให้บริการประชาชน รวมถึงบริการจากส่วนราชการทุกส่วนราชการ ที่ร่วมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 10. ปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ต้น และ 11. ออกเยี่ยมเยือนประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย “อำเภอเขื่องใน เมืองแห่งความสุข Change For Good เพื่อความยั่งยืน (SDGs)”

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: