อุบลฯ Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

อุบลฯ Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)
วันนี้ (10 ก.พ.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการปฏิบัติตัว พร้อมสร้างกระแสการรับรู้ ให้กับทุกภาคส่วน และประชาชน ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และระดับท้องถิ่น โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ร้อยตรีมนต์สง่า ลีลาลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณแยกดงอูผึ้งถึงสวนสาธารณห้วยม่วง, บริเวณหอนาฬิกา, ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และบริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. พบว่ามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน(ค่าไม่เกิน 50 มคก/ลบ.ม.) โดยวัดค่าสูงสุดได้ 90.00 มคก./ลบ.ม. ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งมีสาเหตุจากการประกอบอาชีพ หาของป่า ล่าสัตว์ การทำการเกษตรกรรมใกล้พื้นที่ป่า และการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่ชุมชน และเกษตรกรรม จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำเนินกิจกรรมประจำวันของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยกิจกรรมในงานวันนี้ มีการฉีดละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 ณ บริเวณแยกดงอูผึ้งถึงสวนสาธารณห้วยม่วง, บริเวณหอนาฬิกา, ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนให้งดการเผา ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด และช่วยกันดูแล สอดส่อง และแจ้งให้ทางราชการทราบผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อุบลราชธานี โทร/โทรสาร 0-4534-4635-7 หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 หาก พบว่ามีผู้กระทำผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ข่าวพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link