ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเกษตรพื้นฐานเสริมสร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเกษตรพื้นฐานภายใต้โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณประกอบการให้กับเกษตรกร (Encourage farmers to be an Entrepreneur) โดยมีนายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และคณะครู นำกลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาจำนวน 80 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรทั้งการผลิตและการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเกษตรพื้นฐานให้แก่ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นโตยกรมส่งเสริมการเกษตร บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน เพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการเกษตรขั้นพื้นฐาน สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้นการเกษตร สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคตจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 กลุ่ม จาก 17 อำเภอ โดยเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป บุคคลเป้าหมายกลุ่มละ 4 ราย เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรกลุ่มละ 1 ราย และสมาชิกยุวเกษตรกรกลุ่มละ 3 ราย รวมเป้าหมาย 160 ราย แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 80 ร้าย หลักสูตรรุ่นละ 2 วัน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ 3 กลุ่ม อำเภอกันทรารมย์ 3 กลุ่ม อำเภอกันทรลักษ์ 7 กลุ่ม อำเภอขุขันธ์ 4 กลุ่ม อำเกอไพรบึง 2 กลุ่ม และอำเภอห้วยทับทัน 2 กลุ่ม รวม 20 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 คน และรุ่นที่ 2 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยอำเภอขุนหาญ 3 กลุ่ม อำเภอกันทรารมย์ 2 กลุ่ม อำเภอศรีรัตนะ 2 กลุ่ม อำเภอน้ำเกลี้ยง 2 กลุ่ม กลุ่ม อำเภอพยุห์ 2 กลุ่ม อำเภอวังหิน 2 กลุ่ม อำเภอภูสิงห์ 2 กลุ่ม อำเภอราษีไศล 1 กลุ่ม อำเภออุทุมพรพิสัย 1 กลุ่ม อำเภอบีงบูรพ์ ๑ กลุ่ม อำเภอเบญจลักษ์ 1 และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 กลุ่ม รวม 20 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 80คน เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การ เป็นเกษตรกรผู้นำและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มยุวเกษตรกรสู่การพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link