“เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเปิดหลักสูตรพัชรธรรม (ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 24 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง) !!

“เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเปิดหลักสูตรพัชรธรรม (ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 24 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง) !!

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารฝึกวิชาชีพ แดน 6 (ห้องพัชรธรรม)เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเปิดหลักสูตรพัชรธรรม ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 24 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง โดยนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ต่อพระครูธรรมธรศุภเชฏฐ์ ปัญญาวโร เลขานุการโครงการพัชรธรรม และคณะภิกษุพัชรธรรมทราบ

ด้วยกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดหลักสูตรพัชรธรรมเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ และความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้สื่อการบรรยายธรรมของพระะราชวัชรสุทธิวงศ์ พระอาจารย์อารยวังโส ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม และสื่อการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เคยได้อบรมให้กับผู้มุ่งบรรพชาอุปสมบทในโครงการจิตอาสา

“กำลังใจ พัชรธรรม”เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา เน้นให้ผู้ต้องขัง นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและภายหลังพ้นโทษ และเน้นให้ผู้ต้องขังฝึกฝนการปฏิบัติจริง ในการนั่งสมาธิ ยืนสมาธิ และเดินจงกรม โดยโครงสร้างของหลักสูตรพัชรธรรม ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 24 สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง มีเนื้อหาหลักสูตรพัชรธรรม ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้

1.หมวดวิชาพื้นฐาน จำนวน 26 วิชา (25.09 ชั่วโมง)

2.หมวดวิชาจิตอาสา“กำลังใจ พัชรธรรม”จำนวน 18 วิชา แบ่งเป็น
– วิชาธรรมะ จำนวน 13 วิชา (20.34 ชั่วโมง)
– วิชาอุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน 2 วิชา (7.28 ชั่วโมง)
– วิชาความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 วิชา (6.53 ชั่วโมง)

3.หมวดวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ/เสริมความรู้จำนวน 192 ชั่วโมง (192 ชั่วโมง)

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการพัชรธรรม ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตั้งแต่ พุทธศักราช 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบัน มีสมาชิกพัชรธรรมทั้งสิ้น 157 คน เป็นชาย 120 คน และหญิง 37 คน ซึ่งสมาชิกปัจจุบัน เป็นสมาชิกที่พร้อมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพัชรธรรมทั้งสิ้น

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: