ผอ.สน.สก.เปิดศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวฯ กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ

ผอ.สน.สก.เปิดศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวฯ กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการ

21 ก.พ. 2566 เวลา 09.09 น. นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน ผอ.สำนักการสอบสวนและนิติการ พร้อมด้วย ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา น.ส.อภิราภา เหลืองวิลัย หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมกันทำพิธีเปิด “ศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวและดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 กรุงเทพมหานคร” ตั้งอยู่ที่ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.

โดยศูนย์แห่งนี้จักทำหน้าที่รับแจ้งการจับและควบคุม ตามมาตรา 22 และรับแจ้งการร้องเรียนจากประชาชนกรณีพบเห็นหรือทราบการทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย ตามมาตรา 29 รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งในวันที่ 22 ก.พ. 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.เป็นต้นไป พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ โดยพนักงานฝ่ายปกครองในสังกัดสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานภายในศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวฯ ดังกล่าวทันที โดยประชาชนที่พบเห็นหรือทราบการทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย สามารถ Walk in เข้ามาแจ้งเหตุ หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 06 4183 1234 / 0 2356 9561 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#สสอ. #ส่วนการสอบสวนคดีอาญา
#เชี่ยวชาญการดำเนินคดีอาญาประชาชนได้รับความเป็นธรรม

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: