นครนายก – วท.นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่มเย็น 77 ปี ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาตนเองเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยมี นายภูชนะ อุดมเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครูอาจารย์ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ภายในกิจกรรมได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์มาบรรยายเกี่ยวกับกฏหมายคุ้มครองแรงงาน เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการสมัครงาน เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษา จะได้รับความรู้ถึงการปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

ิกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก รวมทั้งสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา มาเปิดบูธรับสมัครงาน และรับสมัครการศึกษาต่อให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 947 คน ในครั้งนี้ ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: