ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสองข้างทางริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ศก.4003 ช่วงกิโลเมตรที่ 1-2 บ้านอีเซ – บ้านเเสง ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายสุรินทร์ ทักษิณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายวีระศักดิ์ ภาษี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ นายวีระยุทธ์ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายยงยศ ช่วยบุญ เกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ , นายชัยมงคล สมมา ผอ.โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นายสุนทร งามศรี กำนันตำบลอีเซ นายอาทิตย์ คำเนาว์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลอีเซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ คณะครูโรงเรียนบ้านอีเซและคณะครูนักเรียนโรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ และประชาชนจิตสาอา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์ในท้องถิ่นและชุมชนตำบลอีเซ ให้เกิดความสวยงามบริเวณสองข้างทาง และร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลอีเซรักผืนป่า สร้างความสมานสามัคคี ” ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ” และเกิดแรงจูงใจให้ชุมชนมีความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

*

ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: