ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2566 สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษประจำปี2565 สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมีนายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องชาวสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การรำบวงสรวงพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมี่นพิทยาลงกรณ์ พีชีทางศาสนา พิธีถวายสัการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” การอ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ การจัดนิทรรศการด้านสหกรณ์และดัานการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ และสมาชิกโครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร จำนวน 31 แห่ง การมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มกษตรกรตีเด่นระดับภาคและระดับจังหวัด และรางวัลการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ประกอบด้วย รางวัลสหกรณ์/กลุ่มกษตรกรดีเด่นระดับกาค ประจำปี 2565/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรสวนยางตำบลกันทรอม ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัต รางวัลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565/2566 ประเภทกลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กสุ่มเกษตรสวนยางตำบลกันทรอม ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด รางวัสการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ระดับจังหวัดประจำปี 2566 ระดับดีเด่น ได้แก่สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัต สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด ระดับดี ได้แก่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัดและสหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะและปลูกจิตสำนึกให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิตาแห่งการสหกรณ์ไทย” อันจะนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์งานวันสหกรณ์แห่งชาติ และเอกลักษณ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายใด้ หลักการ “พี่งตนเองและช่วยเหลือซี่งกันและกัน และเพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหมู่คณะ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นทั้งต้านเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในทุกสาชาอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: