ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566

ม.อุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566
วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Engineering and Innovation for Sustainability) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวความเป็นมาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบสู่ความยั่งยืน และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และยังเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการเสวนาทางวิชาการ การแข่งขัน Project Pitching ชิงรางวัล ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” และเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาธิตการใช้ห้องปฏิบัติการอีกทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงภายใน “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2566” En Tech Day 2023 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัย และบริการวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนด้านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมของคณะ รวมทั้งผลงานนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชน การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา และการแข่งขันทักษะเชิงวิศวกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ คิดเชิงระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติในพื้นที่, โอกาสและความท้าทายของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือความผันผวนของสังคมโลก และ วิศวกรรมและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต และการเสวนาทางวิชาการนวัตกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงและรับมือภัยพิบัติ และทางคณะยังเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชา การแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ตลอดการจัดงานครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: