กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมั่นคงระดับผู้บริหาร

13 มี.ค.66) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนส์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายความมั่นคงในระดับผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำมวลชนและสื่อมวลชน ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม ภัยพิบัติ ตลอดจนปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ โดยใช้กลไกการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขปัญหาความมั่นคงบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล การอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารจากทุกภาคส่วนร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 60 คน จัดขึ้นระว่างวันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึง 17 มีนาคม 2566

พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายมั่นคงระดับผู้บริหาร เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่สำคัญของ กอ.รมน. ในการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกันได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าวจะเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ กอ.รมน. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: