“พีระพันธุ์”สั่งตั้ง คกก.ชุดใหม่ร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนใช้ที่ดินทำกินของชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม หลังสะดุดมา 23 ปี !!

“ตามที่ ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่าน นายพีระพันธุ์ สาสีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีการจัดการที่ดินทำกินในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และขอให้พิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เรื่องผลการเจรจาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคเหนือ นั้น”

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2566 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฎิบัติราชการ ได้เรียนเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ผู้ประสานงาน พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่),นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่,นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่,นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ,นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากร ในส่วนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย นายกฤษฎา สมประสงค์ ผอ.สถาบันฯได้มอบนางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รอง ผอ.พอช.และนายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พร้อม นางสาววีนัส ตีระพัฒนพันธ์ ทปษ.งานนโยบาย เข้าร่วมประชุมในส่วนกลาง และนายวิชัย นะสุวรรณโน รอง ผอ.พอช.มอบให้ นายนพภู ไชยวุฒิ หนง.บ้านมั่นคงภาคเหนือ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในส่วนภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีตัวแทนนายอำเภอแม่ริม,ตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินเชียงใหม่ รวมทั้ง ดร.สุดเขต สกุลทอง ม แม่โจ้ ประธานโครงสร้าง ธนาคารที่ดิน,ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่,นายวิชิต เมธาอนันต์กุล นายกเทศมนตรีตําบลแม่แรม,นายเดโช ไชยทัพ นักพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ),นายเอกรินท์ นทีไพวัลย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนม่อนแจ่ม,นายสุรินทร์ นทีไพวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าพื้นเมืองม่อนแจ่ม

โดยในที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2542 และสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยในที่ประชุมมีความเห็นว่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และการดำเนินการในส่วนของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่วนรวมสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมควบคู่กันไปให้มีข้อมูลที่ชัดเจนร่วมกัน ประเด็นใดที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้และมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่พอสมควร และหากประเด็นใดมีข้อติดขัดเรื่องมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ให้เสนอมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรอบด้านและมีข้อมูลเพียงพอ ยอมรับกันทุกฝ่าย จึงให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ รวมทั้งการชี้แนวเขต การรังวัด ปักหมุด และพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีม่อนแจ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: