คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2” 10 มี.ค. – 24 มี.ค. 66

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการอบรม “โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2” ปีการศึกษา 2565 ตามที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน และได้จัดทำโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานการจัดค่ายในปีการศึกษา 2565 นี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัด ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 10 – 24 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติได้ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้แทนศูนย์โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายละ 6 คน จำนวน 7 ค่าย รวมเป็น จำนวน 42 คน และในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยากรภายนอกจากโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน และจะได้นำความรู้ที่ได้มาช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ ในระดับโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป ดังจะเห็นได้จากผลงาน การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ทั่วประเทศ ที่ผ่านมา ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันของระดับประเทศทุกค่าย ซึ่งเป็นความสำเร็จในระดับที่ดีมาก
////////////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link