จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข “Home of happiness” บ้านแห่งความสุข

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข “Home of happiness” บ้านแห่งความสุข

วันนี้ (16 มีนาคม 2566 ) ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน”Home of happiness” บ้านแห่งความสุข เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนเอง และได้เซ็นต์ MOU ความร่วมมือแบบบูรณาการ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเเก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีความสุข,จังหวัดแม่ฮ่องสอน “Home of happiness” บ้านแห่งความสุข เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)สำนักงานภาคเหนือ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้เพื่อผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยการบูรณาการข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกมิติ ตลอดลอดจนบูรณาการความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาโมเดลและรูปแบบการศึกษาพัฒนาความยากจนคนจนกลุ่มเป้าหมายและชุมชนเปราะบางในพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคุมทุกรวม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการจริงที่มีความเหมาะสมกับบริบท กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือชายสกาองค์กรชุมชนจังหวัดแม่สองสอน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน รูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายใช้ความรู้ กิจกรรม Kick OF สร้างพลัง สานความร่วมมือต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การลงนามบูรอาการความร่วมมือแผนภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปอย่ายั้งยืน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: