ร้อยเอ็ด !!!! คณะผู้ตรวจฯลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด !!!! คณะผู้ตรวจฯลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เช้าวันนี้ ( 14 มีนาคม 2566 )ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 /นายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการการท่องเที่ยวและกีฬา เขต 12 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 12 / นายพิชิต สมบัติมาก รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจฯโดยเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ 1.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 4.การแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างซึ่งใช้งบประมาณของแผ่นดิน และ 5 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำหรับประเด็นการท่องเที่ยว ผู้ตรวจราชการฯได้เน้นย้ำการเพิ่มสีสันในทุกมิติ เนื่องจากกลับมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งในพื้นที่ชุมชนและแลนค์มาร์คของจังหวัด ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชี้แจงรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดในปี2565 สูงถึง 781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2564 จำนวน 391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.20 โดยมีผู้เยี่ยมเยียน จำนวน 613,375 คน เพิ่มขึ้นจากปี2564 จำนวน 307,335 คิดเป็นร้อยละ 100.42 และเมื่อคิดค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยว เฉลี่ยคนละ 1272.54 บาท ต่อวัน สำหรับปี 2566 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะมีเงินเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว
ในส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้ตรวจราชการฯ ได้ขอให้หน่วยงานจัดทำฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อการให้ความช่วยเหลือจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ณ บ้านสวนปอ หมุ่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

!!!!!!!’
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: