ลพบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำตำรวจจิตอาสาปลูกต้นไม้

ลพบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำตำรวจจิตอาสาปลูกต้นไม้

วันที่16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรีอภิรักษ์ เวชกาญจนา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
พันตำรวจเอกภูการวิก โชติกเสถียร
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
พันตำรวจเอกนพพลพัชร สิทธิสมบูรณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง
พันตำรวจโทมนตรี เลห์อิ่ม รองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง
พันตำรวจโทเสริญราษฎร์ แก้วปนทอง
สารวัตอำนวยการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง พร้อมด้วยตำรวจจิตอาสาฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี/สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง
นายปรีชา กิจรัตนกาญจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้บูรณาการร่วม (ตำรวจ/ผู้นำท้องถิ่น) ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ” ปลูกต้นไม้ ” เนื่องในวันมูลนิธิภูมิบดินทร์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่ดินว่างเปล่าขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ริมถนนสายเลี่ยงเมือง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนเริ่มแรก โดยมีใจความสำคัญดังนี้
มูลนิธิชื่อ มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ
เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ราชพัสดุ หรือที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทางราชการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของพื้นที่นั้นๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเณี ตามวิถีชุมชนท้องถิ่น และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ
ส่งเสริมชุมชนให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี / สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ได้บูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ “โครงการจิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมใจปลูกต้นไม้” เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตำรวจจิตอาสา เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ได้รับพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาปลูก และสำรวจข้อมูลพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ในพื้นที่ในความดูแลของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เช่นสถานีตำรวจ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน พื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดลพบุรี อีกด้วยเพื่อเป็นพื้นที่ ที่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่ป่าถูกทำลาย บุกรุก ทำให้ต้นไม้มีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งผลถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ให้คนและป่าพึ่งพาอาศัยกัน อันส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link