ศรีสะเกษ !! สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษอบรมการติดตามทวงถามหนี้และการฟ้องคดี แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษอบรมการติดตามทวงถามหนี้และการฟ้องคดี แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการติดตามทวงถามหนี้/การฟ้องคดีให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายจรัสแสง บรรไดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายจรัสแสง บันไดทอง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษจาก 36 แห่ง ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อและ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ฉบับที่5(พ.ศ.2566-2570) ตามวิสัยทัศน์ “สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นิทรรศการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ นิทรรศการผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี2565 – 2566 ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของซูเปอร์มาเก็ตและศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษจาก 5 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้นำความรู้จากการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษประกาศจัดตั้งโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2563 เพื่อประสานงานและดำเนินงานแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ รวมทั้งให้การศึกษาอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันพบว่า สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มีปัญหาหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ผู้บริหารสหกรณ์และสินเชื่อยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย ส่งผลให้การบริหารจัดการในด้านธุรกิจสินเชื่อและการเร่งรัดหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามทวงถามหนี้/การฟ้องคดีขึ้น เพื่อให้สหกรณ์นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้แนวทางที่ชัดเจนและปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎหมายในการบริหารจัดการสินเชื่อในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลดีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์และเป็นที่พึ่งให้สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

****************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: