่แพร่  ” รวมพลัง ทสม. ” เครือข่าย 17 จังหวัด ภาคเหนือ สส.เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

แพร่ ” รวมพลัง ทสม. ” เครือข่าย 17 จังหวัด ภาคเหนือ
สส.เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้( 17 มีนาคม 2566 )กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส. ) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( ทส.)จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้เครือข่าย ทสม. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานรวมถึงบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีนโยบายพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ให้สามารถเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในทุกมิติ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ ( BCG model ) เชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs ) รวมถึงส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการทำงานให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกสำคัญในฐานะ ” โซ่ข้อกลาง ” ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สื่อสารนโนบายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนเป็นผู้ปฎิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและติดตามประเมินผลการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเพราะ ทสม. ( ท.-ทำทุกสิ่งทุกอย่าง , ส.-สิ่งแวดล้อม , ม.- มาประสิทธิภาพ ) ถือเป็นกลไกเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและฐานทรัพยากร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกมิติ ซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมน้ัน เป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 ( 4 ) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ( โครงการทั่วไปไม่เกิน 5 ล้านบาท ) ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมีพิษ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่เครือข่าย ทสม. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์รวมถึงเกิดความต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการขนาดเล็ก ( วงเงินโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท ) ประเด็นการจีดการไฟป่าและลดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเครือข่าย ทสม. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปแล้วจำนวน 47 พื้นที่ ใน 16 จังหวัด ( ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ) รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทสำคัญในการสื่อสารสร้างการรับรู้ เตรียมความพร่อมชุมชนในการตั้งรับปรับตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

https://youtu.be/WoUI2HTWVyI

เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัด ” การประชุมเชิงแฎิบัติ พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ” มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 140 คน ประกอบด้วยเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตาม ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสาระความรู้จากกิจกรรมการบรรยายอภิปรายเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริง เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ทสม. ให้มีองค์ความรู้ทักษะในการเขียนโครงการและบริหารโครงการ สามารถต่อยอดเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุนอื่นๆได้ต่อไป นาย สมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ภาพข่าว
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
ญาณัฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่….รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: