พ่อเมืองเพชรบุรี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเสริมพลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพสังคม เน้นย้ำ “ให้โอกาสตัวเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก มุ่งพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีความสุข ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

พ่อเมืองเพชรบุรี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเสริมพลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพสังคม เน้นย้ำ “ให้โอกาสตัวเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก มุ่งพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีความสุข ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

วันนี้ (17 มี.ค. 66) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้มอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในการลด Demand Side และ Supply Side ของยาเสพติด และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้นายอำเภอและส่วนราชการดำเนินการประกาศสงครามกับยาเสพติดด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานลงพื้นที่ดำเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง 826.68 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเพชรบุรี ได้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย บูรณาการปูพรมทุกพื้นที่ คัดกรองผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกชุมชน ให้ได้เข้ารับการบำบัด รักษา โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ซึ่งได้ทำการเปิดศูนย์ฟื้นฟู ฯ ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้หลุดพ้นจากปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากยาเสพติดทั้งเหตุทำร้ายคนในครอบครัว ฆ่าคน ปีนเสาไฟฟ้า ที่เราจะเห็นความรุนแรงเป็นประจำเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้ ดังนั้นหากไม่จัดการดำเนินการอย่างเข้มข้น ชีวิตคนหนึ่งคน จะไม่สามารถกลับมาเป็นคนปกติได้อีก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะขจัดความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพราะผู้เสพยา สามารถทำอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดเสมอ ชีวิตเมื่อพลั้งผิด ควรให้โอกาสตัวเอง กลับเนื้อกลับตัว อย่าพลาดซ้ำ หันมากลับใจ สังคมให้อภัย หลงติดยาเสพติด อนาคตผิดพลาดไปทั้งชีวิต

นอกจากนี้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ยังได้กล่าวให้กำลังใจ สร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมว่า “เราจะก้าวผ่านไปให้ได้” พร้อมทักทาย ทั้งย้ำว่า ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ สมาชิกในชุมชน ครอบครัว มีความห่วงใย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาท “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งขอให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง คิดถึงคนที่เรารักเยอะ ๆ และเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

ในช่วงท้าย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้ร่วมแสดงพลัง เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นว่า “ต้องเลิกได้” ด้วยการปรบมือเป็นจังหวะ เหมือนดึงความหวังให้มาอยู่ที่ใจเรา ให้เราเลิกมันให้ได้ และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่นกีต้าร์ แสดงออกถึงการมีความสุข ที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีจะได้ติดตามผลภายหลังการฟื้นฟูสภาพทางสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่จะต้องเป็นกลไกสำคัญรวมพลังความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link