ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

ม.อุบลฯ ร่วมกับ บ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสาวขวัญตา สุขดี หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6314 A ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหลักสูตร ร่วมสอน หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน และสหกิจศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อันจะนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมทำงานกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลาสามปีในการดำเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดไว้ร่วมกัน

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link