ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช จับมือภาคีเครือข่าย ปลุกพลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้วยการให้โอกาสตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช จับมือภาคีเครือข่าย ปลุกพลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้วยการให้โอกาสตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน”

วันนี้ ( 19 มี.ค. 66 ) นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมให้กำลังใจ

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือผู้เสพและติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาอำเภอเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการนำผู้ป่วยยาเสพติดมาเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยหายห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปกติสุข ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินการรุ่นแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน มีระยะเวลาการอบรม จำนวน 15 วัน 14 คืน ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 มีนาคม 2566 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ที่กำหนดให้ทุกอำเภอทั่วประเทศต้องมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ที่ได้จากการร้องขอของผู้ปกครองหรือได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชน เพื่อเข้ารับการช่วยเหลือโดยศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่อาจมีอาการทางจิตเวชไม่ให้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงในชุมชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลด ละ เลิก และไม่หวนกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

“เราทุกคนจะก้าวผ่านไปได้ด้วยกำลังใจของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังใจจากครอบครัวที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พี่น้องผู้ป่วยยาเสพติดมีกำลังใจในการทำความดี สร้างสรรค์ทำสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวและสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้พี่น้องที่มาเข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมทุกคนจงเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Partnership) เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกเรื่องทุกมิติ ด้วยความห่วงใยแบบพี่น้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการฝึกอบรมนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เคยเป็นผู้ป่วยยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และการฝึกอาชีพ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทัศนคติที่ดี ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม ร่วมกันทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชน กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอาชีพ มีรายได้ โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง คิดถึงครอบครัวคนที่เรารักเรา และเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป” นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการสำรวจ (Re X-Ray) พบว่ามีข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่ต้องเข้ารับการดูแลรักษา จำนวน 800 คน โดยได้แบ่งประเภทผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดเป็น 3 กลุ่ม ได่แก่ กลุ่มสีเขียว คือผู้เสพรายใหม่ที่สามารถนำมาฟื้นฟูให้เลิกยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ กลุ่มสีเหลือง คือกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยระบบเมทริกซ์โปรแกรม และกลุ่มสีแดง คือกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการป่วยทางจิตเวชที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนมารับการรักษาและฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนและติดตามพฤติกรรมเพิ่มความเชื่อมั่นและมั่นใจก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการนำผู้ป่วยดังกล่าว เข้ารับการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมต่อไป เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจให้แข็งแรง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: