สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ เข้าตรวจสุขภาพช้าง ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ตามมาตรฐานปางช้างประเทศไทย..

สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ เข้าตรวจสุขภาพช้าง ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ตามมาตรฐานปางช้างประเทศไทย..

ในวันที่ 18 มี.ค. 66 สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ โดย นางสาวภัทร เจริญภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษปฎิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติช้างเก็บตัวอย่างเลือด โดยมีกำหนดเข้าปฎิบัติงานที่ปางช้างสวนนงนุชพัทยาในวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม 2566

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ต้องขอบคุณสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ จ. สุรินทร์ เป็นอย่างมากที่เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช้าง ณ ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ปัจจุบันทางปางช้างสวนนงนุชพัทยาดูแลช้างกว่า 60 เชือก และในวันเดียวกันนี้ทางสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กองสวัสดิภาพสัตว์ สัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และโรงพยาบาลช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ได้มอบเวชภัณฑ์ พยาธิเพื่อพัฒนาสุขภาพ และเวชภัณฑ์สำหรับประถมพยาบาล ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับช้าง ไว้ให้กับปางช้างสวนนงนุชพัทยา

ปางช้างสวนนงนุชพัทยามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จึงได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เป็นที่แรกของประเทศไทย และผ่านการรับรองมาตรฐานปาง(แคมป์) ช้างประเทศไทย จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปางช้างสวนนงนุชพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ดีต่อช้าง และคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับช้าง ตลอดจนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

มณีรัตน์ ชุมดี// จ.ชลบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: