โครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

โครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน ร่วมโครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “โครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ได้แสดงให้เห็นว่า การปั่นจักรยานนั้นนอกจากจะเป็นการปั่นเพื่อออกกำลังกายแล้วยังทำให้นักปั่นที่มาปั่นได้เห็นถึงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของคนในชุมชนและของคนต่างพื้นที่อีกด้วยผมขอแสดงความชื่นชมยินดี ผู้จัดและผู้ที่มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดโครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในครั้งนี้ด้วย เพื่อจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาท่องเที่ยว ชมสถานที่สำคัญและธรรมชาติที่สวยงามของท้องถิ่นเรา

นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน กล่าวว่า การจัดโครงการ”ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566″ นั้น ซึ่งปัจจุบันกระแสนิยมในการปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและชมรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กิจกรรมปั่นจักรยานจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่ โดยใช้จักรยาน และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเทศบาลตำบลหนองแคน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติของคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการ “ปั่นวัดใจ ไปหนองแคนครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดกิจกรรมปั่น 2 แบบ คือปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชน (Touring) และ การแข่งขันจักรยานทางไกล (Racing)

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link