ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดป้ายศูนย์ ศศ.วท. สาขาฟาร์มหมอสมคิด อำเภอหัวยทับทัน

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดป้ายศูนย์ ศศ.วท. สาขาฟาร์มหมอสมคิด อำเภอหัวยทับทัน
เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 66 ที่ฟาร์มหมอสมคิด อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ ศศ.วท. หรือ อีซีซี สาขาฟาร์มหมอสมคิด อำเภอหัวยทับทัน โดยมีนายพศิน ทาศิริ นายอำเภอหัวยทับทัน นพ.สมคิด สุริยเลิศ ประธานบริหารฟาร์มหมอสมคิดและประธานอนุกรรมการศูนย์การศึกษาศิลปะวิถีไทย สาขา ฟาร์มหมอสมติต (Education Center for Common arts with Thai way of life Association XECC.) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยทับทันร่วมในพิธีเปิดป้ายศูนย์ ศศ.วท.เป็นจำนวนมาก
นพ.สมคิด สุริยเลิศ ประธานอนุกรรมการศูนย์การศึกษาศิลปะวิถีไทย สาขา ฟาร์มหมอสมติต กล่าวว่า อำเภอห้วยทับทัน มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรและอาชีพค้าชาย มีไก่ย่างจากไม้มะดันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ฟาร์มหมอสมคิดจึงได้มีนวัตกรรมการแก้ใขปัญหาในด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์แบบหลากหลาย ให้สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ และปลอดภัยจากสารพิษ มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สามารถบำบัดเยี่ยวยาจิตใจให้มีความสุขตามวิถีพอเพียงได้ และเป็นสาขาของสมาคมศูนย์การศึกษาศิลปะวิถีไทย ศศ.วท.หรือ อีซีซีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมดัานการศึกษาประเพณีวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร โดยการเปิดอบรมสัมมนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดสดและภาษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมประดิษฐกรรม เพื่อส่งสริมสนับสนุนการศึกษา ศิสปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีท้องถิ่นไทย สนับนุนสวัสดิการ เพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากจนด้อยโอกาส และการท่องเที่ยวให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาฬชีวิตของประชาชนไทย-ก้มพูชา-ลาว พัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือการประกอบอาชีพด้านต่างๆเช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานผู้สูงอายุ การรวบรวมเรียบเรียง แปล จัดทำเวปไซต์ และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ออกวารสารสมาคมและเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การแนะแนวการศึกษาต่อสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานกับสมาชิกจากประเทศต่างๆเช่น กัมพูชาและลาว ให้ความรู้ด้านการศึกษาประเพณี วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตแบบไทย ตามกฎหมายไทย จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวให้แก่อาสาสมัครสมาชิกและประชาชนทั่วไป จัดการศึกษาอบรมด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ดนตรีให้แก่เด็กด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อสร้งรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอห้วยทับทันด้วย

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน-ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link