แพร่ หอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ ลงนามความร่วมมือ กับวัดพระธาตุช่อแฮ ในการสร้างห้องน้ำสุขสโมสร งบ 4 ล้านเศษ

แพร่ หอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ ลงนามความร่วมมือ กับวัดพระธาตุช่อแฮ ในการสร้างห้องน้ำสุขสโมสร งบ 4 ล้านเศษ

วันนี้ 24 มี.ค.66 ที่ห้องประชุมวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสร้างห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะกับหอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ โดย นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ ประธานอาวุโสหอการค้าแพร่ นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานอนุกรรมการโครงการห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ

เจตนารมณ์แห่งความร่วมมือ เนื่องในวาระที่หอการค้าไทยฉลองครบรอบ 90 ปี ถือเป็นโอกาสอันดีในการช่วยเหลือสังคม สอดรับกับแนวคิด “Connect : Competitive : Sustainable ” ซึ่งถือเป็นทิศทางการดำเนินงานของหอการค้าไทย
ในปัจจุบัน ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ที่ยังคงมีความเปราะบาง และเพื่อเป็นการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว โดยเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่าย
หอการค้าจังหวัด ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
มี “ห้องน้ำ” ที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และออกแบบตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์ (Universal design) รองรับ
การกลับมาของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านการท่องเที่ยว ช่วยยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทย ทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของ
โลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ บนพื้นฐานความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของไทย และช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจสังคม และการกระจายรายได้สู่ประซาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการนี้ เงินทุนในการจัดสร้าง “ห้องสุขสโมสรสำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ”
(ห้องน้ำ) ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
(มหาชน) และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ โดยมีมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 4,474,000 บาท
(สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้าง
“ห้องสุขสโมสรฯ” (ห้องน้ำ จำนวน 2,237,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมี่น เจ็ดพันบาทถ้วน) ถือเป็น
กึ่งหนึ่งของมูลค่างานก่อสร้าง และเงินทุนในการจัดสร้างอีกกึ่งหนึ่งของมูลค่างานก่อสร้าง จำนวน 2,237,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการก่อสร้าง
พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เจริญพรว่า ต้องขออนุโมทนาบุญกับหอการค้าไทย หอการค้าจ.แพร่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ที่เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ ได้สนับสนุนเงินในการก่อสร้างครึ่งหนึ่งคือ 2,237,000 บาท และวัดพระธาตุช่อแฮออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งคือ 2,237,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆอีก รวมประมาณ เกือบ 5 ล้านเศษ ซึ่งจะมีหน้องน้ำหญิง 10 ห้อง ห้องน้ำชาย 10 ห้อง ห้องอาบน้ำหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำชาย 2 ห้อง ห้องผู้สูงอายุและพิการ 2 ห้อง และห้องเก็บของ2 ห้อง 28 ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้านลานจอดรถด้านทิศตะวันออกของวัดพระธาตุช่อแฮ

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: