จังหวัดเลย – หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 บูรณาการร่วมช่วยเหลือหน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชน ดับไฟป่า เขตอุทยานเเห่งชาติภูสวนทราย บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลเเสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

จังหวัดเลย – หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 บูรณาการร่วมช่วยเหลือหน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชน ดับไฟป่า เขตอุทยานเเห่งชาติภูสวนทราย บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลเเสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่เขตเขตอุทยานเเห่งชาติภูสวนทราย บ.หัวนา ตำบลเเสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2101 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 จัดกำลังพลเดินเท้าลงพื้นที่ร่วมกับอุทยานเเห่งชาติภูสวนทราย,สถานีควบคุมไฟป่าภูสวนทราย,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการดับไฟป่าขั้นต้น และทำแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ทำการเกษตรและบ้านเรือนประชาชน ในปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานเเห่งชาติภูสวนทราย มีความถี่ในการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น ประกอบกับในห้วงเดือน มีนาคม ถึง เดือน เมษายน มีสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟไหม้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในชั้นรุนแรง อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่สภาพป่า และเสี่ยงต่อความปลอดภัย ที่จะเกิดกับชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยของนักท่องเที่ยว หรือประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ความรุนแรงที่จะขยายเป็นวงกว้าง และเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานจากอากาศร้อนถึงร้อนจัด ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานับเดือนกระจายเป็นวงกว้างประอบกับ สถานการณ์การเผาวัชพืชทางการเกษตรบนที่สูงของประชาชน ตลอดจนการเผาป่า ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พืชพรรณ รวมถึงอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ป่าอนุรักษ์ ต่าง ๆ จึงอยากให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาในพื้นที่ในปัจจุบัน
อุทยานเเห่งชาติภูสวนทราย เป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว มีพื้นที่ทั้งหมด 117 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสมตามพื้นที่สูง เป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่ -น้ำตกคิ้ง ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นลงมา

นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: