ราชบุรี เปิดรับสมัคร ส.ส.ราชบุรี วันที่ 2 เงียบเหงา

ราชบุรี – เปิดรับสมัครส.ส.ราชบุรี วันที่ 2 เงียบเหงา เปิดรับสมัครส.ส.ราชบุรี แบบแบ่งเขตทั้ง 5 เขต ของจ.ราชบุรี วันที่ 2 เงียบเหงาไร้ผู้สมัคร ขณะที่วันแรกมีผู้ลงสมัครส.ส.ราชบุรี ทั้ง 5 เขต รวม 47 คน วันที่ 4 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศ การเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) จ.ราชบุรี แบบแบ่งเขตทั้ง 5 เขต ที่โรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยบรรยากาศตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. เป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องจากยังไม่มีผู้สมัครเดินทางมาสมัคร ส.ส.ราชบุรี แม้แต่คนเดียว ส่วนวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี ทั้ง 5 เขต รวม 47 คน โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครส.ส.ราชบุรี เขต 1 รวม 10 คน ได้แก่ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เบอร์ 1, นายกฤษณะ พลอยชุม พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เบอร์ 2, นายวัณธ์เทวิทร เศวตฐนโภคิน พรรคเสรีรวมไทย (สรรท.) เบอร์ 3, นายนพพล ภู่แย้ม พรรคเพื่อไทย (พท.) เบอร์ 4, นายทศพล แก้วทิมา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เบอร์ 5, นายนภดล อารีประเสริฐกุล พรรคก้าวไกล (กก.) เบอร์ 6, นายชยุต สิงห์ตาก้อง พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) เบอร์ 7, นายไพศาล ศรีเพ็ชรธาราพันธ์ พรรคคลองไทย (คท.) เบอร์ 8, พ.อ.ไพรวัน เอี่ยมคะนา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เบอร์ 9 และ นายปรีชา ชาวเมือง พรรคไทยภักดี (ทภด.) เบอร์ 10 เขตเลือกตั้ง 2 มีผู้สมัครส.ส.ราชบุรี เขต 2 รวม 9 คน ได้แก่ นายพชร โคฮุด พรรคเสรีรวมไทย (สรรท) เบอร์ 1, ด.ต.ยงยุทธ ผลเอนก พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เบอร์ 2, น.ส.ถปนัท ชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เบอร์ 3, นางภรมน นรการกุมพล พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เบอร์ 4, นายปรีเมษ มณีโชติ พรรคก้าวไกล (กก.) เบอร์ 5, นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เบอร์ 6, นายจำนอง บุญเลิศฟ้า พรรคไทยภักดี (ทภด.) เบอร์ 7, นายไก่ ห้องริ้ว พรรคเพื่อไทย (พท.) เบอร์ 8 และนายรัฐโรจน์ กิตติเลิศฐิติกร พรรคราษฎร์วิถี เบอร์ 9 เขตเลือกตั้ง 3 มีผู้สมัครส.ส.ราชบุรี เขต 3 รวม 9 คน ได้แก่ นายสีหเดช ไกรคุปต์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เบอร์ 1, น.ส.ชญานันท์ จินดาเจี่ย พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เบอร์ 2, นายธนธัช จังพานิช พรรคเพื่อไทย (พท.) เบอร์ 3, นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เบอร์ 4, นายสมชาย สุขสวัสดิ์ชล พรรครวมแผ่นดิน (รผด.) เบอร์ 5, นางณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า พรรคเสรีรวมไทย (สรรท.) เบอร์ 6, นายอนุคม ศักดิ์อิสระพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เบอร์ 7, นายภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ พรรคก้าวไกล (กก.) เบอร์ 8 และนายสมศักดิ์ ตรีนิ่ม พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) เบอร์ 9 เขตเลือกตั้ง 4 มีผู้สมัครส.ส.ราชบุรี เขต 4 รวม 9 คน ได้แก่ นายยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคภูมิใจ (ภท.) เบอร์ 1, นายวรวัฒน์ น้อยโสภา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) เบอร์ 2, นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เบอร์ 3, นายธนากร เลี้ยงฤทัย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เบอร์ 4, นายกอภิสิทธิ์ชัยชนะ ปันยารชุน พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) เบอร์ 5, นายวิชา อินทร์จันทร์ พรรคก้าวไกล (กก.) เบอร์ 6, น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร พรรคเพื่อไทย (พท.) เบอร์ 7, นายชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เบอร์ 8 และนายสุรพงษ์ เอี่ยมเอม พรรคเสรีรวมไทย (สรรท.) เบอร์ 9 เขตเลือกตั้ง 5 มีผู้สมัครส.ส.ราชบุรี เขต 5 รวม 10 คน ได้แก่ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เบอร์ 1, พลเอกชวลิต สาลีติ๊ด พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เบอร์ 2, นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เบอร์ 3, นายโชคชัย เอี่ยมภูมิ พรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) เบอร์ 4, ณัฐธยาน์ ลิ้มวิลัย พรรคเสรีรวมไทย (สรรท.) เบอร์ 5, นายตฤณฤทธ เทพประสิทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เบอร์ 6, นายวณิช บุญสอง พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เบอร์ 7, น.ส.ปวันรัตน์ เอกอัครอัญธรณ์ พรรคเพื่อไทย (พท.) เบอร์ 8, น.ส.นันทวรรณ มาศิริ พรรคไทยภักดี (ทภด.) เบอร์ 9 และนายธนพจน์ ทรัพย์ยอดแก้ว พรรคก้าวไกล (กก.) เบอร์ 10 ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.ราชบุรี แบบแบ่งเขต ทั้ง 5 เขต ของจ.ราชบุรี ในครั้งนี้ แบ่งเขตเลือกตัั้งออกเป็น 5 เขต โดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 683,769 คน จากประชากรทั้งจังหวัด 865,807 คน ซึ่งเมื่อปี 2562 จ.ราชบุรี มีผู้มาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละ 80.69 %

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link