ศรีสะเกษ !! โครงการชลประทานศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลผลิตการปลูกข้าวนาปรัง ทุเรียน และพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์

ศรีสะเกษ !! โครงการชลประทานศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลผลิตการปลูกข้าวนาปรัง ทุเรียน และพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับรุงระบบชลประทาน และนายกัณธวัตร สงวนชื่อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำและประเมินการปลูกข้าวนาปรัง ทุเรียนและพืชเศรษฐกิจ ของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า การปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยตามายในช่วงที่ผ่านมา มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,000 ไร่ จากพื้นที่ชลประทานทั้งหมดจำนวน 25,000 ไร่ ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษ มีแผนดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามายให้มากยิ่งขึ้น โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย และจะเพิ่มพื้นที่ข้าวนาปรังให้แก่ราษฎรได้อีกจำนวน 6,000 ไร่ รวมการปลูกข้าวนาปรังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000 ไร่ นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำห้วยตามายยังเป็นพื้นที่ในการปลูกทุเรียน องุ่นและพืชเศรษฐกิจอีกจำนวนมาก อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรของราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในโอกาสต่อไป

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางของกรมชลประทาน ภายใต้การควบคุมดูแลของโครงการชลประทานศรีสะเกษ สามารถเก็บกักน้ำได้ 37.29 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักได้ 12.64 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 33.92% ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้มีแผนดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามายให้มากยิ่งขึ้น โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย และจะเพิ่มพื้นที่ข้าวนาปรังให้แก่ราษฎรได้อีกจำนวน 6,000 ไร่ รวมการปลูกข้าวนาปรังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000 ไร่ และการปลูกทุเรียน องุ่นและพืชเศรษฐกิจอีกจำนวนมากด้วย

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: