ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานครอบครัวสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันครอบครัว ปี2566

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดงานครอบครัวสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันครอบครัว ปี2566
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานครอบครัวสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ 14 เมษายน วันครอบครัว ปี 2566 ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้น โดยมีนายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายจรัสแสง บรรใดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นายธีรนันท์ คำคาวี ประธานกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์ นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และนายสมชาย ทับทิมโกมลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในวัด โบสถ์ ศาลาการเปรียญ การเก็บกวาดเศษขยะ เก็บเศษใบไม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม และการทำนุบำรุงศาสนา และกิจกรรมทำบุญเลี้ยงโรงทานให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์ต่อสังคมในทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการสร้างความสมดุลชีวิตในการทำงานให้มีความสุขต่อไป

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: